Deklaracja dostępności - wzór dokumentu

Deklaracja dostępności to elektroniczny dokumenet opisujący stopień dostępności strony WWW lub aplikacji mobilnej wymagany prez Ministerstwo Cyfryzacji.

Kara za brak deklaracji dostępności

"Organy sektora publicznego powinny wydać oświadczenie w sprawie dostępności o zgodności swych stron internetowych i aplikacji mobilnych z wymogami dostępności określonymi w niniejszej dyrektywie."

Za brak deklaracji dostępności na stronie internetowej lub jej nieprawidłowe wypełnienie grozi kara w wysokości do 5000 zł. Z kolei za uporczywe łamanie zasad dostępności na stronie internetowej kara może wyniść 10 tysięcy złotych.

WCAG 2.1 AA - EN 301 549 V1.1.2

Obowiązująca w Polsce Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 2016 określa obowiązującą normę EN 301 549 V1.1.2 w kwestii dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych dla podmiotów sektora publicznego.

Cztery zasady dostępności to: postrzegalność – która oznacza, że informacje i elementy interfejsu użytkownika muszą być przedstawiane użytkownikom w sposób, który potrafią oni dostrzec; funkcjonalność – która oznacza, że elementy interfejsu użytkownika i nawigacja muszą być funkcjonalne; zrozumiałość – która oznacza, że informacje i obsługa interfejsu użytkownika muszą być zrozumiałe; oraz integralność – która oznacza, że treści muszą być wystarczająco integralne, by mogły być skutecznie interpretowane przez różnego rodzaju aplikacje klienckie, w tym technologie wspomagające. Te zasady dostępności przekładają się na możliwe do testowania kryteria powodzenia, takie jak te leżące u podstaw normy europejskiej EN 301 549 V1.1.2"

Deklaracja dostępności - struktura dokumentu

Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności według zasad opisanych w dokumencie "Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności"

"Należy cyklicznie monitorować zgodność z wymogami dostępności określonymi w niniejszej dyrektywie"

Deklaracja dostępności - podstawowe zasady

 1. 1. Deklaracja dostępności jest dokumentem elektronicznym w formacie HTML.
 2. 2. Link do Deklaracji Dostępności powinien być umieszczony na stronie głównej lub w stopce wyświetlanej na każdej podstronie.
 3. 3. Daty pierwszej publikacji i ostatniej znaczącej aktualizacji umieszczane w Deklaracji Dostępności powinny być w formacie RRRR-MM-DD
 4. 4. Nagłówki deklaracji muszą spełniać zasady hierarchii
 5. 5. Podmiot publiczny określa status zgodności strony z ustawą na: zgodna, częściowo zgodna lub niezgodna
 6. 6. Podmiot publiczny określa kto sporządził deklarację: samoocena lub podmiot zewnętrzny

Identyfikatory opisujące Deklarację Dostępności

 1. a11y-wstep: obowiązkowe oświadczenie o dostępności;
 2. a11y-podmiot: nazwa podmiotu publicznego;
 3. a11y-url: adres strony internetowej lub aplikacji mobilnej do pobrania;
 4. a11y-data-publikacja: data opublikowania strony internetowej lub wydania aplikacji;
 5. a11y-data-aktualizacja: data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej;
 6. a11y-status: status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej;
 7. a11y-ocena: link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu. Identyfikator jest opcjonalny;
 8. a11y-data-sporzadzenie: data sporządzenia Deklaracji Dostępności;
 9. a11y-audytor: nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności. Identyfikator jest opcjonalny;<
 10. a11y-kontakt: sekcja z danymi kontaktowymi;
 11. a11y-osoba: imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności (osoba kontaktowa);
 12. a11y-email: adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej – przykład:
 13. <a id=”a11y-email” href=”mailto: dostepnosc@podmiot-publiczny.pl”>dostepnosc@podmiot-publiczny.pl</a>;
 14. a11y-telefon: numer telefonu do osoby kontaktowej;
 15. a11y-procedura: opis procedury wnioskowo-skargowej;
 16. a11y-architektura: sekcja z informacjami o dostępności architektonicznej.
 17. a11y-aplikacje: sekcja z informacjami o aplikacjach.